Membres de l’associació

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) el superàvit econòmic que puguin derivar-se dels ingressos de les activitats realitzades.
c) les subvencions oficials o particulars.
d) les donacions, les herències o els llegats.
e) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant una quota anual de 12 euros.

Els alumnes l’Institut-Escola Les Vinyes que en vulguin formar part estaran exents de pagament mentre estiguin cursant estudis al centre.